+48 58 681 91 79

Polityka prywatności

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych darczyńców, podopiecznych, kontrahentów i użytkowników strony internetowej usmiechdziecka.com.pl.

Fundacja zapewnia realizację uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

 1. Polityka Prywatności – niniejszy zbiór zasad postępowania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Strony;
 2. Administrator – administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka z siedzibą w Szklanej (Szklana 1, 83-334 Miechucino, gmina Sierakowice, wpis do KRS nr 0000027416, NIP 589-17-44-910, REGON 192557788);
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Strona – usmiechdziecka.com.pl;
 5. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, którzy dobrowolnie skontaktowali się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na Stronie bądź skorzystali z formularza kontaktowego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkowników m.in. w celach statutowych związanych z pomocą podopiecznym Fundacji, w celach marketingowych, informowania o działalności Fundacji bądź w celach realizacji umów (o współpracy, darowizny oraz innych umów zawartych z fundacją), jak również w celach dokonywania rozliczeń.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 (wskazane powyżej). Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także art. 6 RODO.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres adekwatny i niezbędny do celów, w jakich zostały one zebrane. W szczególności dane te są przechowywane przez następujący czas:

 • przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym (na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
 • do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu odwołania zgody (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing i działalność promująca Fundację).

Zgodnie z powyższym Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów lub do czasu, w którym Użytkownik zażąda usunięcia danych osobowych.

POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym na ich własny użytek. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników, w opisanych poniżej przypadkach:

 • podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora lub na rzecz Administratora;
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo do sprzeciwu – Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy Administratora;
 2. prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz żądać informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika;
 3. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu, przetwarzania niezgodnego z prawem, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez Administratora czynności;
 6. prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik może każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę Użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez e-mail bądź formularz kontaktowy, podając nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane;
 8. prawo do skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania, w zakresie opisanych powyżej uprawnień, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka Szklana 1, 83-334 Miechucino, gmina Sierakowice;
 • adresu e-mail: fundacja@usmiechdziecka.com.pl;
 • formularza kontaktowego;
 • zgłoszenia telefonicznego: (058) 681 91 79.

POLITYKA COOKIES

Serwis Administratora wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają.

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.