+48 58 681 91 79

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „UŚMIECH DZIECKA”
W SZKLANEJ GMINA SIERAKOWICE UCHWALONY PRZEZ RADĘ FUNDACJI W DNIU 28.07.2008 R.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 19.07.2000r rep. Nr 2958/2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kartuzach przed notariuszem Piotrem Jakubem Lisem przez Teresę Elżbietę Woźniak zam. Szklana 44: 83-334 Miechucino działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U.,poz.97 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 3

 1. Siedzibą jest Szklana, gmina Sierakowice, woj. Pomorskie
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Do należytego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i biura

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku, określającym nazwę i siedzibę Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych , ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej,
 2. wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
 3. pomoc w świadczeniu pomocy medycznej przez placówki służby zdrowia,
 4. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 5. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 6. wspomaganie finansowe akcji profilaktycznych i prozdrowotnych dla ludności, w szczególności z terenów wiejskich,
 7. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ludności, w szczególności z terenów wiejskich,
 8. pomoc w uzyskaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
 9. rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci,
 10. organizację i finansowanie wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 11. realizację przewozów osób niepełnosprawnych,
 12. wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

§ 8

 1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, jeżeli jest ona zgodna z celami Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  a) działalność fizykoterapeutyczna ( 85.14.A),
  b) działalność psychologiczna i terapeutyczna (85.14.D),
  c) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana (85.14.F),
  d) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C).

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

Majątek fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 ( słownie jeden tysiąc 00/100) złotych;
 2. nieruchomości i ruchomości, pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację;
 3. środki finansowe pochodzące z:
  a) odsetek od wkładów za rachunkach bankowych,
  b) dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,
  c) subwencji i dotacji,
  d) darowizn, spadków i zapisów,
  e) zbiórek i imprez publicznych,
  f) innych źródeł.

§ 10

 1. Majątek Fundacji jest przeznaczony wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1, chyba że ofiarodawcy uczynili zastrzeżenia co do celu.
 3. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 4. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 6. Zakazane jest dokonywanie zakupów na szczególnych  zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 11

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 12

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki tego majątku mają być przekazane na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 13

 1. Tytuł Honorowego Fundatora ma prawo otrzymać osoba fizyczna lub prawna dokonująca na rzecz Fundacji przysporzenia majątku w sposób wymieniony w § 9 pkt.3 d niniejszego Statutu, w wysokości nie niższej, w ciągu roku kalendarzowego, niż kwota ustala co roku przez Radę Fundatorów.
 2. Tytuł ma charakter osobisty; jego przyznanie potwierdzone jest dokumentem wydanym przez Radę Fundatorów.

IV. WŁADZE FUNDACJI I ORGANIZACJA ICH PRACY

§ 14

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundatorów,
 • Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Radę Fundatorów tworzą fundatorzy założyciele oraz osoby które w sposób specjalny przysłużyły się przy założeniu Fundacji, względnie wpłacą na rzecz Fundacji kwotę najmniej 1 000 PLN.
 2. W skład Rady mogą wchodzić honorowi fundatorzy lub ich przedstawiciele.
 3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
  • Teresa Woźniak,
  • Ks. Ryszard Słomowicz,
  • Tadeusz Kobiela,
  • Janina Kwiecień.
 4. O przyjęciu do składu Rady innych osób decyduje Rada podejmując w tym przedmiocie uchwałę zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu  zatrudnienia, jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 16

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. wytyczenie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
 4. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości stanowiących majątek Fundacji,
 5. kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji,
 6. przyznanie tytułu Honorowego Fundatora,
 7. nadawanie honorowych nagród i wyróżnień,
 8. dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
 9. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.

§ 17

 1. Wyboru pierwszego Zarządu dokonuje Fundator – Założyciel Fundacji.
 2. Zarząd składa się z trzech członków.

§ 18

 1. Czas trwania kadencji Zarządu jest nieograniczony, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  a) z chwilą śmierci,
  b) na skutek odwołania ze względu na nienależyte sprawowanie obowiązków,
  c) w razie złożenia rezygnacji.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 19

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

 1. bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
 2. uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji oraz podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego,
 4. dokonywanie kwalifikacji korzystających z Fundacji i jej działalności,
 5. wykonywanie obowiązków pracodawcy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, wobec osób zatrudnionych w Fundacji,
 6. powoływanie oddziałów i biur Fundacji.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz do występowania w jej imieniu na zewnątrz i podpisywania niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 23

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

V. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
 2. Stan likwidacji stwierdza Zarząd Fundacji, który jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.

28.07.2008 r.                                                               Teresa Woźniak