Nawigacja

· Historia
· Statut
· Misja i wizja
· Wczesne wspomaganie
· Strefa rodziców
· Wychowankowie
· Pracownicy
· Baza dydaktyczna

Projekt PFRON

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany
ze środków PFRON
Warto odwiedzić
Film o nas


My na Facebooku
Wczesne wspomaganie
 • Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju ?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina.

 • Kto może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

 

 • Jaki jest cel wczesnego wspomagania ?

- Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.

- Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego stanu ruchowego.

- Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.

- Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

- Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.

- Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.

 

Najważniejszym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest włączenie i zaangażowanie rodziców w proces terapii, ponieważ to właśnie RODZICE najlepiej znają własne dziecko, jego potrzeby, mocne strony, przy profesjonalnym wparciu specjalistów to właśnie oni są najbardziej kompetentnymi, pierwszymi terapeutami własnego niepełnosprawnego dziecka.

 

 • Jakie dokumenty są wymagane, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ? 

 

Niezbędnym dokumentem potrzebnym do zakwalifikowania dziecka do zajęć wczesnego wspomagania jest „opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”,  wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do  Ośrodka Rewalidacyjno– Wychowawczego w Szklanej.

 

 • Kolejność załatwiania spraw!
 1. Rodzic (prawny opiekun) składa w siedzibie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej „opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”  wraz z wnioskiem do Dyrekcji z prośbą o przyjęcie.
 2. Zespół terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju umawia dziecko na diagnozę przeprowadzaną w placówce przez specjalistów: fizjoterapeutę, logopedę, psychologa.
 3. Po szczegółowej diagnozie Zespół terapeutyczny podejmuje decyzję 
  o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do programu oraz przyznanej ilości godzin (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka).

 

 • Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie ?  

 

- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

- W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

- Miejscem prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania jest ORW w Szklanej.

- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora ORW. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalfikacje odpowiednie do rodzajuniepełnosprawnoś cidziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)
 • psycholog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta