Nawigacja

· Historia
· Statut
· Misja i wizja
· Wczesne wspomaganie
· Strefa rodziców
· Wychowankowie
· Pracownicy
· Baza dydaktyczna

Projekt PFRON

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany
ze środków PFRON
Warto odwiedzić
Film o nas


My na Facebooku
Misja i wizja

Misją ORW jest:

  1. Objęcie opieką edukacyjną i terapia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Stymulacja rozwoju upośledzonych funkcji
  3. Przysposobienie do samodzielnego (w miarę możliwości) życia w społeczeństwie.

Wizja:

  1. Stworzenie dzieciom i młodzieży optymalnie korzystnych warunków dla prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne możliwości.
  2. Włączanie do życia w społeczeństwie w celu zmniejszenia poczucia osamotnienia, frustracji i izolacji, jakiego dzieci młodzież często doświadczają w kontaktach ze społeczeństwem.
  3. Uczenie dzieci młodzieży radosnej zabawy, nauczanie współżycia i współdziałania z kolegami; poszanowanie wytworów pracy własnej i innych osób, kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości.
  4. Kształtowanie poczucia wartości własnej osoby, podnoszenie samooceny, motywowanie wychowanków do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości.
  5. Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, spokoju. Zaspokojenie potrzeby bliskości, miłości i ciepła – przekonanie, że jest potrzebne i kochane.
  6. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w opiece i wychowaniu dziecka oraz współpraca pomiędzy placówką a rodziną wychowanka.