Nawigacja

· Historia
· Statut
· Misja i wizja
· Wczesne wspomaganie
· Strefa rodziców
· Wychowankowie
· Pracownicy
· Baza dydaktyczna

Projekt PFRON

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany
ze środków PFRON
Warto odwiedzić
Film o nas


My na Facebooku
Nawigacja
Artykuły » Statut » Statut
Statut

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 19 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572) - jednolity tekst o systemie oświaty;
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 7 marca 2005r. (Dz. U. Nr 52, poz. 466);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 7 marca 2005r. (Dz. U. Nr 52, poz. 467).

ROZDZIAŁ I
Nazwa ośrodka oraz jego organy nadrzędne.

1. Nazwa ośrodka brzmi: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. 

2. Ośrodek używa pieczęci urzędowej o treści:

Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy w Szklanej.
Szklana 1, 83-334 Miechucino
tel. 058 / 681-91-79

Ośrodek mieści się w Szklanej 1, gmina Sierakowice.

3. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Szklanej, zwany dalej     ośrodkiem, przeznaczony jest dla:
•    Dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, od 3 do 25 roku życia.
•    Dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością, od 7 do 24 roku życia.
•    Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku od ukończenia 3 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
•    Dzieci na wczesne wspomaganie rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Uśmiech Dziecka” w Szklanej.

Środki na działalność ORW w Szklanej pochodzą z:
•    dotacji powiatu i innych organów samorządowych,
•    programów na rzecz osób niepełnosprawnych ( PFRON,GOPS,NFZ,CPR i inne),
•    Rodzice ponoszą częściowe koszty treningu jedzenia i opłatą związaną z obsługą zadania.

5. Nadzór pedagogiczny pełni Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

6. Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, tj.: od 8.00 do 16.00.

7. W ośrodku realizowany jest obowiązek szkolny dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi.

8. Termin przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący ośrodek na wniosek dyrektora ośrodka, po konsultacji z rodzicami.
 
9. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami ośrodka jest grupa wychowawcza. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.